มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document O42 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.11 KB
Adobe Acrobat Document O42 มาตรการ ประกาศโรงเรียนศรีนคร ขัดผลประโยชน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.12 KB
Adobe Acrobat Document O42 มาตรการ ประกาศโรงเรียนศรีนคร จัดการเรื่องร้องเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.83 KB
Adobe Acrobat Document O42 มาตรการ ประกาศโรงเรียนศรีนคร จัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.83 KB
Adobe Acrobat Document O42 มาตรการ ประกาศโรงเรียนศรีนคร ดุลยพินิจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.38 KB
Adobe Acrobat Document O42 มาตรการ ประกาศโรงเรียนศรีนคร ป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.88 KB
Adobe Acrobat Document O42 มาตรการ ประกาศโรงเรียนศรีนคร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.23 KB