วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

ภายในปี 2566 โรงเรียนศรีนคร เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   


 
พุทธปรัชญา
พุทธปรัชญา


อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา ( ผู้รู้ย่อมฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ )